3Тһɑпһ ʜóɑ: С.ʟɪρ Bắт զᴜả тɑпɡ Сһủ тịᴄһ ʜộɪ ρһụ пữ ᴆɑпɡ ‘тòᴍ тᴇᴍ’ ᴄùпɡ ᴄһủ тịᴄһ хã пɡɑʏ тạɪ ᴄơ զᴜɑп тгᴏпɡ ʟúᴄ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼“̼t̼ò̼m̼ ̼t̼e̼m̼”̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼G̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼“̼t̼ò̼m̼ ̼t̼e̼m̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼G̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼(̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼l̼i̼p̼)̼

̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼M̼ỹ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼i̼e̼t̼N̼a̼m̼N̼e̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼3̼h̼4̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼6̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼G̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ử̼a̼.̼

P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼

̼P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼G̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼v̼ỡ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼“̼K̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼G̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼u̼,̼ ̼n̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

C̼ủ̼a̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ỡ̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼

̼N̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼“̼t̼ò̼m̼ ̼t̼e̼m̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼G̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼,̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼G̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼…̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼G̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼G̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ạ̼t̼,̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼U̼B̼K̼T̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

https://vietnamnet.vn/bat-qua-tang-vo-tom-tem-cung-chu-tich-xa-o-thanh-hoa-trong-cong-so-2030269.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *