343 N͟h͟ã͟ ͟P͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟

ɴʜᴀ̃ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴘʜᴀ̉ɪ ɢʜᴇɴ ᴛɪ̣ ᴠɪ̀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɢɪᴀɴɢ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ ᴛᴀ̣̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ. ᴛʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ, ɴʜɪ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ᴅᴀ̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴜ̛̃ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ sᴀᴜ ᴋʜɪ sɪɴʜ ᴄᴏɴ, ᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ ᴛʜᴀʏ. ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ, ғᴀɴ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ xᴏ́ᴛ xᴀ ᴋʜɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴏ̂ ɴᴀ̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴜ̣ʏ, ʜᴏ̂́ᴄ ʜᴀ́ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ʜᴀ̣̂ᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.4

ᴠᴜ̛̀ᴀ ǫᴜᴀ, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, ɴʜᴀ̃ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴋʜᴏᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴀ̆́ᴄ ʜᴀ̣̂ᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ sᴇ̃ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴇɴ ᴛʜɪ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̣ɪ, ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ʜᴏ̉ɪ ᴛʜᴀ̆ᴍ, ᴋʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴄᴏ̂ ɴᴀ̀ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜᴜ́ ʏ́ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ʜᴏ̛ɴ. ᴛʀᴏɴɢ ʜɪ̀ɴʜ, ɴʜᴀ̃ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɢᴀ̂̀ʏ ᴆᴇ̂́ɴ ᴍᴜ̛́ᴄ ʜᴀɪ ᴍᴀ́ ʜᴏ́ᴘ ʜᴀ̆̉ɴ ʟᴀ̣ɪ, ᴄᴀ́ɴʜ ᴛᴀʏ ɴʜᴜ̛ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ̀ɴ ᴅᴀ ʙᴏ̣ᴄ xᴜ̛ᴏ̛ɴɢ.

ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜᴀ̣ʏ ʟɪ̀ɴʜ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴅᴀ̀ʏ ᴆᴀ̣̆ᴄ, ɴʜᴀ̃ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ʙɪ̣ ᴀ́ᴍ ᴀ̉ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ̂ɴ ɴᴀ̣̆ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ɢɪᴀ̉ᴍ ᴄᴀ̂ɴ. sᴀᴜ ᴋʜɪ sɪɴʜ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴆᴀ̂̀ᴜ ʟᴏ̀ɴɢ, ᴄᴏ̂ ɴᴀ̀ɴɢ ᴆᴀ̃ sᴜ̣ᴛ ᴆᴇ̂́ɴ 15ᴋɢ. ᴠɪ̀ ʙɪ̣ ᴅᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ “ᴘʜᴀ̉ɴ ᴆᴏ̂́ɪ” ǫᴜᴀ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴍᴀ̀ ɴᴜ̛̃ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ̂́ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴠᴀ̀ɪ ᴄᴀ̂ɴ, sᴏɴɢ ɴʜɪ̀ɴ ᴄᴏ̂ ᴠᴀ̂̃ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ɢᴀ̂̀ʏ ɢᴏ̀.

ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴆᴀ̂ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̂ᴜ, ɴʜᴀ̃ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɢᴀ̂ʏ ᴄʜᴏᴀ́ɴɢ ᴋʜɪ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ʟᴏ̛́ɴ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴆᴇ̂̉ ᴛᴀ̣̂ᴘ ʟᴜʏᴇ̣̂ɴ, ɢɪᴀ̉ᴍ ᴄᴀ̂ɴ. ɴᴜ̛̃ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʀᴀɴʜ ᴛʜᴜ̉ ᴍᴏ̣ɪ ʟᴜ́ᴄ ᴍᴏ̣ɪ ɴᴏ̛ɪ, ɴɢᴀʏ ᴄᴀ̉ ᴋʜɪ ᴆɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴆᴏ̂̀ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴆᴇ̂̉

ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́, ɴʜᴀ̃ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴛʀᴀ̉ɪ ǫᴜᴀ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴘʜᴀ̂̃ᴜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ᴍᴀ̆́ᴛ. ᴅᴀ̂̃ᴜ ᴠᴀ̣̂ʏ, ɴᴜ̛̃ ᴄʜɪ́ɴʜ “ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʜᴀɴʜ xᴜᴀ̂ɴ” ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɢʜɪ̉ ɴɢᴏ̛ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴍᴀ̀ ǫᴜᴀʏ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴜ̛ ɴɢᴀʏ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ.
sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴏ̂̉, ɴʜᴀ̃ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴏ̣̂ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴆᴀ́ɴɢ ʟᴏ ɴɢᴀ̣ɪ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ғᴀɴ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ
ɴʜᴀ̃ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴜɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɢɪᴀɴɢ ɪ́ᴛ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴏ̛ɴ ᴛʀᴏɴɢ sʜᴏᴡʙɪᴢ. sᴀᴜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴅᴀ̀ɪ ɴɢʜɪ̉ ɴɢᴏ̛ɪ, ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̂́ʏ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴏ́ᴄ ᴅᴀ́ɴɢ, ɴᴜ̛̃ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴆᴀɴɢ ʀᴜ̣ᴄ ʀɪ̣ᴄʜ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴅᴜ̛̣ ᴀ́ɴ ᴍᴏ̛́ɪ. ᴄᴀ́ᴄ ғᴀɴ ᴍᴏɴɢ ɴɢᴏ́ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴏ̣̂ ᴘʜɪᴍ, sᴏɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ ᴋʜɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴏ̂ ᴛɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴜ̣ʏ ᴆᴀ́ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *