Bảп ʟàпɡ тɑп һᴏɑпɡ ѕɑᴜ тгậп ʟũ զᴜéт, ѕạт ʟở ᴆấт ᴄһưɑ тừпɡ ᴄó ᴋһɪếп 7 пɡườɪ ᴄһ.ếт, 46 пɡườɪ ᴍấт тɪ́ᴄһ Ьị ᴠùɪ ʟấρ

S̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼4̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼

C̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼y̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼7̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼

̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼1̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼T̼r̼à̼ ̼L̼e̼n̼g̼)̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼4̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼;̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼à̼ ̼L̼e̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼5̼ ̼k̼m̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼d̼o̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ã̼o̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼t̼o̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

S̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼4̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼

̼V̼ụ̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼5̼h̼3̼0̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼1̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼â̼n̼)̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼l̼ấ̼p̼.̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼7̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼X̼ã̼ ̼T̼r̼à̼ ̼L̼e̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼4̼5̼ ̼k̼m̼;̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼x̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼.̼

̼C̼ác̼ ̼v̼ụ̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ở̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼y̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼3̼h̼3̼0̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼T̼ă̼k̼ ̼P̼ỏ̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼a̼i̼)̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼l̼ấ̼p̼;̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼ở̼ ̼T̼ă̼k̼ ̼P̼ỏ̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼á̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼

S̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼4̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼

̼P̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼,̼

̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼à̼ ̼L̼e̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼U̼ỷ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼Ứ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼

T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼5̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼”̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼l̼ấ̼p̼”̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼T̼a̼m̼ ̼K̼ỳ̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼ ̼”̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼b̼ã̼o̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼

P̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼í̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼á̼n̼ ̼d̼â̼n̼.̼

S̼ở̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼,̼ ̼d̼o̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼r̼í̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼.̼

̼S̼ở̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼,̼ ̼d̼o̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼r̼í̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼.̼

̼B̼ã̼o̼ ̼M̼o̼l̼a̼v̼e̼ ̼đ̼ổ̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼1̼2̼ ̼(̼1̼3̼3̼ ̼k̼m̼/̼h̼)̼.̼ ̼B̼ã̼o̼ ̼g̼â̼y̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼â̼y̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼đ̼ổ̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼m̼á̼i̼.̼.̼.̼ ̼

T̼ạ̼i̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼9̼h̼ ,̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼8̼-̼1̼0̼;̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼5̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼0̼0̼ ̼m̼m̼.̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼b̼á̼o̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ũ̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼e̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼G̼i̼a̼ ̼–̼ ̼T̼h̼u̼ ̼B̼ồ̼n̼,̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼0̼,̼4̼ ̼m̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼á̼n̼ ̼d̼â̼n̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼á̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼4̼h̼

n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼n̼ú̼i̼,̼

̼B̼ã̼o̼ ̼đ̼ổ̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ợ̼ ̼(̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼n̼)̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼b̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼L̼ộ̼c̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼á̼n̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼x̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼x̼ấ̼u̼,̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼m̼a̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼n̼ú̼i̼,̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼y̼,̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼.̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ũ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼ư̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼l̼ấ̼p̼.̼

S̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼4̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼

̼”̼T̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼à̼ ̼L̼e̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ậ̼p̼,̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼ẫ̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼y̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼B̼ã̼o̼ ̼đ̼ổ̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼1̼2̼ ̼(̼1̼3̼3̼ ̼k̼m̼/̼h̼)̼.̼ ̼B̼ã̼o̼ ̼g̼â̼y̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼â̼y̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼đ̼ổ̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼m̼á̼i̼.̼.̼.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *